ما 0 مقاله نوشته شده توسط این نویسنده داریم...

nagard

بی نام هستم. هیچ مدرکی ندارم. من بیش از 10 سال هست که دارم این کار را انجام می دهم. بی ادعا بهترین و معتبرترین سایت را بهتون معرفی می کنم. به رقبا هم پیشنهاد می کنم به این راه پر دردسر ادامه ندهند. اسمی هم وجود ندارد، پس نگرد.